1. b(Lyid[v mhiBirtni v)r bb<(rkn&> j nim C[. bb<(rk mhibLvin gdiFr pi>Dvp B)mni pi]#i hti. t[mn) mitin&> nim kimk>Ti {mi[v)< } an[ (ptiJn&> nim GTi[Rkc ht&>. t[ai[ “mi> kimi²yi”ni prm Bkt hti an[ mi> kimi²yin) tpAyiY) t[ai[mi> #iN[ li[k pr (vjy m[Lvvin) S(kt aJ (SvJn) tpAyi kr) #iN ami[G biN pN p\i¼t kyi< hti. did)mi> (hD>bini migDvi[n) Jt miT[ b#i)slxNi v)rn&> y&¹Fmi> bl)din aipvi bb<(rkni mAtk s&dS G[r F[r p&jn tYi amrRvn&> vrdin aip[l ht&> . t[mni mAtkn[ ci]d d[v)ai[a[ amZtY) s)>cn kr) p\AYi(pt krvimi> aiv[l hi[e b(Lyid[v ajramr C[.

2. bb<(rkni[ uÃl[K 18 mhip&riNi[mi>ni a[k Ak>d p&riNmi> krvimi> aiv[l C[. Ak>d p&riNni mih[Vr K>D a>tDni ki]mi(rki K>Dmi> K&bj (vAtirp&v aiv[l C[.

3. b(Lyid[vni[ bb<(rk, mi[rv)n>dn, lKditir, ajrimr, #iNbiNFir), biLv)r, S)Sdin), kZON(SOy j[vi nimi[Y) pN Bkti[ jyjykir kr[ C[.

4. b(Lyid[vn) p&ji ac mhRv C[. c]#imis bL)yid[vn) kZpi p\i¼t krvini[ ~[Oq mis gNiy C[. Bkit[ r(vvir upri>t m>gLvir an[ g&$vir[ pN p&ji acni< kr[ C[. 5. li>Bi Fim[ dr vP[< c]#i mismi> m[Li[ Briy C[. Kis kr)n[ S)tLi sitm, mirviD) sitm an[ d[v)p&jk sitm[ ah) liKi[n) s>²yimi> Biv)k Bkti[ dS

6. b(Lyibipin[ b&>d)ni liD& a(t(p\y C[ t[Y) ah) b&>d)ni liD&ni[ Bi[g Frivvimi> aiv[ C[. Bkti[ b&>d)ni liD& siY[ cviNini[ p\sid pN Friv[ C[.

7. Bkti[ b(Lyibipin[ pi[tin) aiAYi-minti p\miN[ gi[L, sikr, Kj&r, m)q&>, BiJ, d&F, mivi[, s&ki m[vi, p[>Di, jl[b) aid) pN Friv[ C[.

8. Bgvin b(Lyid[vn[ g&libni an[ kmLni p&Opi[ a(t (p\y C[. (SvJni Bkt hi[viY) (bl)p#ii[ pN Frivvimi> aiv[ C[.

9. dr misn) p&nm[ b(Lyid[vni m>(dr pr sf[d r>gn) Fji {(nSin} cDivvimi> aiv[ C[.

10. li>Bigimni b(Lyid[vni[ piTi[Rsv dr vP[< aPiQ s&d dSmni ri[j FimF&mY) ujvvimi> aiv[ C[.

11. u_irBirt) Bkti[ (StLimiti, rijAYin) Bkti[ KiT&Æyim an[ d(xNBirtni Bkti[ m&g<ºniAvim) an[ mitZ $p[ BivY) p&ji ac 12. b(lyid[v biL Av$p[ b)rijmin hi[viY) biLki[ni d[v pN minvimi> aiv[ C[.

13. Bkti[ f&lni grbi, Fjiai[-(nSin, rY siY[ s>G le pgpiLi viw viJ>#ii[, Qi[l ngiri siY[ b(Lyid[vni dS

vPi[< ph[li d[Smi> ai[r), aCbDi, S)tLi, kmLi[, ki[l[ri j[v) an[k c[p) Jvl[N mhimir)ni[ p\ki[p YviY) ngrjni[mi> By>kr #iis p\vt gimni pT[l smijni aig[vin Avit>#y s[nin) m&r¾b) ~) Ki[DiBie CgnBie pT[l tYi (nmB&dis pT[lni vDpN h[qL gim-p\d[Sni jni[n) mhimir)Y) rxN krvini (dÄy Biv siY[ smAt g\imjni[n[ siY[ le Bgvin b(Lyid[vn&> airiFn krvimi> aiÄy&>. gimmi> yXi[ tYi ujiN)ai[ krvimi> aiv). g\imjni[n) B(ktBivY) p\sºn Ye li>Bi gimn) s)mmi> vKDini (dÄy BÄy vZx n)c[ aPiQ s&d dSmn[ r(vvir[ b(Lyid[vni mAtkn&> p\igTy Yy&> mhimir)ni[ p\ki[p d&r Yyi[ an[ sh& s&K) Yyi.
t[ vKDini vZx pis[ a[k nin&> m>(dr bniv) b(Lyid[vn&> mAtk pFriv) B(ktBivY) p&ji ac aiv). b(Lyid[vni dS (nvirN Yvi li³y&>. Bi(vki[ oiri yYi S(kt biFiai[-mintiai[ riKvimi> aivt) j[ ajrimr b(Lyibipi p&N< krti. Bkti[n) mni[kimni Rvr)t p&N< krnir li>Bigimni ~) b(Lyid[vn) (kt)< gim[ gim f[livi lig). Bi(vk Bkti[ni Gi[Dip&r pgpiLi, giDi ji[D), Gi[DigiD) mirft aivti. Bkti[ oiri cQivvimi> aivti Fnni[ smij kÃyiNmi> upyi[g krvi pT[l smijni aig[vin~)ai[ m&r¾b) ~) Ki[DiBie CgnBie pT[l an[ ~) p&$Pi[_tmdis S>B&dis pT[lni vDpN h[qL g\imjni[ni[ shkir le e.s.1966mi> ~) li>Bi nvi b(Lyikiki p\i[pT)< T^ATn&> (nmi aiÄy&>.

~) b(Lyid[v m&Lm>(dr AYipni : e.s. 1940

~) b(Lyid[v yi(#ik Fm bi>Fkim : e.s 1952

~) b(Lyid[v m&Lm>(drni[ p\Ym JNi[<¹Fir: e.s.1955 li>Bi m>(dr[ a[.a[m.T).a[s.n) s&(vFi: e.s.1960

T^AT s>ci(lt g)ti hieAk&ln) AYipni : e.s. 1961

~) li>Bi nvi b(Lyikiki p\i[pT)< T^ATn&> b>FirN : e.s.1966

T^AT s>ci(lt siv

g)ti hieAk&l (bÃD)>g nv (nmi

b(b\khi[ln&> bi>Fkim: e.s. 1989

~) b(Lyid[v yi(#ik Fm smirkim: e.s.2001

b(b\khi[ln&> smirkim: e.s.2001

~) b(Lyid[v (SKrb¹F m>(drn&> bi>Fkim: e.s 2005

li>Bigimni[ amdivid Ày&(n(spl ki[pi[ smiv[S : e.s.2006.

g)ti hieAk&l (o(ty miL (nmi

b(Lyid[v m>(dr piCL (vSiL yi#iiL& vnBi[j (v~imgZh : e.s.2014

bb<(rk {b(Lyid[v}(pti GTi[Rkc an[ miti mi[rv){kimk>TkTi}ni p hti.
t[mni (pti~) GTi[RkµC mhibl) pi>D&p B)m an[ (hD>bini p hti.
t[mni miti mi[rv) d]Ryrij m&r ni p) hi[viY) t[mn[ m&rn) p) aYidp&riNmi> an[k j³yia[ ~) bb<(rkni miti kimk>TkTin[ mi[rv) nimY) s>bi[(Ft krvimi> aiÄyi C[.
Avy> Bgvin~) kZON[ pN an[k vKt bb<(rkn[ mi[Äy]< {mi[v), sv< p\µC, y(dµCs) ! yYi GTi[RkµCi[ mH> s&(p\yV yYi Bvin ii {Ak>dp&riN,ki].K.61.14}
aYid p&riNmi> an[k vKt bb<(rkni miti mi[rv)ni sºmin miT[ bb<(rkn[ mi[rv) n>dnni nimY) s>bi[Fvimi> aiÄyi C[.

bb<(rkn) tpi[B&(m kE ?
b(Lyid[v SiY) kh[viyi ?
v)r bb<(rk biLpNY) ai[jAv) tpi[bL Frivti hti. t[mN[ biÃyivAYimi> k&r&x[#imi> ki]rvi[ an[ pi>Dvi[ vµc[ cil) rh[l Fm pi[tini S)Sn& din kr) ajrimrn& pd p\i¼t ky<&. Ak>dp&riNmi> v(N aiv[l kYi an&sir pis[ vDi[driY) 80 (km) d&r m(hsigr t)Y aiv[l kiv)-k>Bi[e nimni AYL[ bb<(rk[ tp ky&<. m(hsigr t)Y< b[ Bigmi> C[. a[k Bigmi> d[vs[ni¹yx ki(tB[Vr (Sv(l>g j[ sm&Wmi> aiv[l C[. ai (Sv(l>gn) Ki(syt a[ C[ k[ t[ sm&Wmi> (dvsmi> b[ vir smie jiy C[.
an[ b)ji[ Big tpi[B*(m j[ bb<(rk an[ (vjy nimk b\iMNni tpn&> AYL C[.
mgF d[SY) aiv[l (vp\rij (vjy[ ah)> nvd&gi< mi> kiRyiyn)n) airiFni kr) ht) t[niY) nvd&gi< mi> kiRyiyn)a[ p\sºn Ye (vjyn[ (v(vF (s(¹Fai[ p\din kr) an[ (vjyn[ (s¹Fs[n nim ai¼y&. ai (s¹Fs[nni tp tYi yXn) rxi bb<(rk[ kr) ht) an[ an[k rixsi[ni[ s>hir kr) ai yXn) rxi kr) tp ky&<. j[Y) nvd&gi< mi kiRyiyn)a[ p\sºn Ye hvnn) BAm p\din kr). ai BAm biN pr lgiv) n[ Ci[Dvimi> aiv[ ti[ (vSiL s[niai[ bL)n[ BAm)B*t Ye jiy t[v&> vrdin mi> kiRyiyn)a[ ai¼y&>.
yXn) rxi krvi miT[ kr[l y&¹Fmi> bilAv$p bb<(rkn&> p\c>D bL ji[e nvd&gi< mi> kiRyiyn)a[ t[mn[ b(Lyid[v nimY) s>mi(nt kyi<. RyirY) g&jritx[#imi> bb<(rkn[ b(Lyid[vni nimY) p&Jt krvimi> aiv[ C[. t[Y) bilAv$p bb<(rkn[ b(Lyid[v nim bh& (p\y C[

ai AYL[ m(hnd)ni[ sigr siY[ s>gm Yti[ hi[viY) t[ AYLn[ m(hsigr kh[vimi> aiv[ C[.
ai m(hsigrni p(v#i s>gm AYL[ nirdJa[ k]lis minsri[vrY) ds hjir ä(Pai[ siY[ aiv)n[ a[k hjir vP< tp ky<&> RyirY) t[ai[ “d[vP)< nird” tr)k[ (v²yit Yyi hti.

b(Lyid[vni airi¹y d[v) kimi²yi hti.
mi> kimi²yin) Gi[r tpAyi an[ aK&T aiAYi Frivti hi[viY) mi> kimi²yin[ bh& (p\y hti. Bgvin S>kr an[ (Svi mi> kimi²yin) Gi[r tpAyi ni fL Av$p t[n[ #iN ami[G biN p\din krvimi> aiÄyi.
ai mhiS(ktSiL) #iN biNY) (#ili[kni[ (vjy s>Bv hti[.
a[ j Dr Y) Bgvin ~) kZONa[ bb<(rk pis[ (SSdin mi³y&>
Fmki[c pit[ni S)Sn&> din aip) mhidin) bn) gyi.
ai S)Sn& din aip)n[ bb<(rk[ Bgvin ~) kZON pis[ k&r&x[#imi> pi>Dvi[ an[ ki]rvi[ vµc[ cil) rh[l mhiy&¹F ji[vin) eµCi Äykt kr).
t[Y) Bgvin ~) kZON tYi t[mn) ci]d yi[g)n) d[v)ai[ oiri ai S)Sn[ amZt kLSY) s)>cn krvimi> aiÄy&> an[ b(Lyid[vni S)Sn[ amrRv p\din krvimi> aiÄy&> an[ oipr y&gY) t[mn) p&ji Yvi lig).
ci]d yi[g)n) d[v)ai[: (s¹Fi(Àbki ,biN[Vr), c>D), vic)<, (#ili[k), tiri, (r¹F), (#ip&ri, s&vNi<, kpil), a[kv)ri, Pi[DS), B&ti(Àbki, yi[g[Vr). nvri#i) dr(myin hir[li ni shiri b(Lyid[vn[ p\sºn kr) mitiJn) airiFni krvimi> aiv[ ti[ ac*k (s¹F) mL[ C[ an[ srLtiY) mitiJn) kZpi p\i¼t Yiy C[.

નામ ડાઉનલોડ કરો
Baliyadev Pustak Pg102014
Baliyadev Pustak Pg202014
Baliyadev Pustak Pg302014
Baliyadev Pustak Pg402014
Baliyadev Pustak Pg502014
Baliyadev Pustak Pg602014
Baliyadev Pustak Pg702014
Baliyadev Pustak Pg802014
Baliyadev Pustak Pg902014
Baliyadev Pustak Pg1002014
Baliyadev Pustak Pg1102014